پل معلق مشکین شهر (تبریز)

پل معلق مشکین شهر (تبریز) پل معلق مشکین شهر / تجربه هیجان انگیز در میان آسمان و زمین پل معلق مشکین شهر پل معلق مشکین شهربه عنوان طویل ترین و مرتفع ترین پل معلق کابلی خاورمیانه در ارتفاع 80 متری…