تبریز 2018 | Tabriz 2018 |

تبریز 2018 | Tabriz 2018 |

تبریز 2018 چگونه شهری خواهد شد ؟ تبریز به عنوان شهر اولین ها چگونه می خواهد خود را به عنوان << جهان شهر و شهر نمونه اول گردشگری اسلامی >> در انواع حوزه های مختلف مطرح سازد . تبریز در…