موزه آذربایجان تبریز،دومین موزه تاریخی در سطح کشور

موزه آذربایجان تبریز،دومین موزه تاریخی در سطح کشور

موزه آذربایجان تبریز،دومین موزه تاریخی در سطح کشور است.این موزه در سال 1341 در کنار مسجد کبود مورد بهره برداری قرار گرفت.موزه آذربایجان با مساحت 2400 متر مربع شامل سه سالن نمایش می باشد که 2300 قطعه اشیای تاریخی با…