پل معلق مشکین شهر (تبریز)

پل معلق مشکین شهر (تبریز) پل معلق مشکین شهر / تجربه هیجان انگیز در میان آسمان و زمین پل معلق مشکین شهر پل معلق مشکین شهربه عنوان طویل ترین و مرتفع ترین پل معلق کابلی خاورمیانه در ارتفاع 80 متری…

خرید از شهر وان

خرید از شهر وان

خرید از شهر وان  برای خرید از شهر وان توجه داشته باشید که سقف خرید را رعایت کنید که در هنگام خروج از شهر وان در گمرک گیر نکنید . برای اینکه از گمرک بدون جریمه خارج شوید در صورت…

بیمه مسافرتی

بیمه مسافرتی

بیمه مسافرتی در ایران سالانه هزاران نفر به خارج از کشور مسافرت می کنند و در حالی که از بیمه مسافرتی استفاده می کنند از مزایای آن بی خبر می باشند و در صورت نیاز و ضرورت در حالی که…