2 شب و 3 روز     ون ترک     همه روزه
هتل درجه خدمات تعداد شب دو تخته یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت توضیحات
ساردورB.B 2 شب 330,000 --- --- --- ---
3 شب 450,000 --- --- --- ---
سمیراB.B 2 شب 390,000 --- --- --- ---
3 شب 490,000 --- --- --- ---
دمیت پارکB.B 2 شب 420,000 --- --- --- ---
3 شب 530,000 --- --- --- ---
رویال برکB.B 2 شب 440,000 --- --- --- ---
3 شب 565,000 --- --- --- ---
یاقوتB.B 2 شب 440,000 --- --- --- ---
3 شب 565,000 --- --- --- ---
مونلایتB.B 2 شب 515,000 --- --- --- ---
3 شب 540,000 --- --- --- ---
هالدیB.B 2 شب 590,000 --- --- --- ---
3 شب 790,000 --- --- --- ---
مریت شاهمارانB.B 2 شب 715,000 --- --- --- ---
3 شب 980,000 --- --- --- ---
هلیتون دابل تریB.B 2 شب 1,040,000 --- --- --- ---
3 شب 1,465,000 --- --- --- ---
هتل ساردور
درجه
خدمات B.B
تعداد شب 2 شب 3 شب
دو تخته 330,000 450,000
یک تخته --- ---
کودک با تخت --- ---
کودک بدون تخت --- ---
توضیحات --- ---
هتل سمیرا
درجه
خدمات B.B
تعداد شب 2 شب 3 شب
دو تخته 390,000 490,000
یک تخته --- ---
کودک با تخت --- ---
کودک بدون تخت --- ---
توضیحات --- ---
هتل دمیت پارک
درجه
خدمات B.B
تعداد شب 2 شب 3 شب
دو تخته 420,000 530,000
یک تخته --- ---
کودک با تخت --- ---
کودک بدون تخت --- ---
توضیحات --- ---
هتل رویال برک
درجه
خدمات B.B
تعداد شب 2 شب 3 شب
دو تخته 440,000 565,000
یک تخته --- ---
کودک با تخت --- ---
کودک بدون تخت --- ---
توضیحات --- ---
هتل یاقوت
درجه
خدمات B.B
تعداد شب 2 شب 3 شب
دو تخته 440,000 565,000
یک تخته --- ---
کودک با تخت --- ---
کودک بدون تخت --- ---
توضیحات --- ---
هتل مونلایت
درجه
خدمات B.B
تعداد شب 2 شب 3 شب
دو تخته 515,000 540,000
یک تخته --- ---
کودک با تخت --- ---
کودک بدون تخت --- ---
توضیحات --- ---
هتل هالدی
درجه
خدمات B.B
تعداد شب 2 شب 3 شب
دو تخته 590,000 790,000
یک تخته --- ---
کودک با تخت --- ---
کودک بدون تخت --- ---
توضیحات --- ---
هتل مریت شاهماران
درجه
خدمات B.B
تعداد شب 2 شب 3 شب
دو تخته 715,000 980,000
یک تخته --- ---
کودک با تخت --- ---
کودک بدون تخت --- ---
توضیحات --- ---
هتل هلیتون دابل تری
درجه
خدمات B.B
تعداد شب 2 شب 3 شب
دو تخته 1,040,000 1,465,000
یک تخته --- ---
کودک با تخت --- ---
کودک بدون تخت --- ---
توضیحات --- ---

توضیحات

رفت و برگشت با ون ترک
2 شب و 3 روز اقامت
صبحانه
بیمه مسافرتی

به دلیل نوسانات نرخ ارز جهت اطلاع از نرخ دقیق پکیج با آژانس به پرواز تماس بگیرید.
04135543727
09120384325