3 شب و 4 روز     ایران ایرتور     9 مرداد
هتل خدمات درجه دو تخته سه تخته توضیحات
هتل آپارتمان اسپینو F.B 1,060,000 --- امام رضا 16
هتل هلیا B.B 1,090,000 --- امام رضا 8 ـ‌ با صبحانه
هتل گیتی F.B 1,195,000 --- شیخ طوسی_منو انتخابی
هتل نیما F.B 1,165,000 --- طبرسي _ منو انتخابي
هتل کیانا F.B 1,645,000 --- امام رضای 2
هتل مشهد F.B 1,795,000 --- فلکه اب
هتل درویشی B.B 2,020,000 --- خيابان امام رضا بين 24 و 26
ایران زمین F.B 1,570,000 --- امام رضای 2
هتل هتل آپارتمان اسپینو
خدمات F.B
درجه
دو تخته 1,060,000
سه تخته ---
توضیحات امام رضا 16
هتل هتل هلیا
خدمات B.B
درجه
دو تخته 1,090,000
سه تخته ---
توضیحات امام رضا 8 ـ‌ با صبحانه
هتل هتل گیتی
خدمات F.B
درجه
دو تخته 1,195,000
سه تخته ---
توضیحات شیخ طوسی_منو انتخابی
هتل هتل نیما
خدمات F.B
درجه
دو تخته 1,165,000
سه تخته ---
توضیحات طبرسي _ منو انتخابي
هتل هتل کیانا
خدمات F.B
درجه
دو تخته 1,645,000
سه تخته ---
توضیحات امام رضای 2
هتل هتل مشهد
خدمات F.B
درجه
دو تخته 1,795,000
سه تخته ---
توضیحات فلکه اب
هتل هتل درویشی
خدمات B.B
درجه
دو تخته 2,020,000
سه تخته ---
توضیحات خيابان امام رضا بين 24 و 26
هتل ایران زمین
خدمات F.B
درجه
دو تخته 1,570,000
سه تخته ---
توضیحات امام رضای 2

توضیحات

پرواز رفت و برگشت با ایران ایرتور
3 شب و 4 روز اقامت
صبحانه نهار شام
استقبال فرودگاهی
بیمه مسافرتی
آژانس هواپیمائی "به پرواز"
04135543727
09120384325