3 شب و 4 روز     ایران ایرتور     23 شهریور
هتل خدمات درجه دو تخته سه تخته توضیحات
هتل آپارتمان راهيان نور هشتم F.B 1,150,000 --- سرشور 37
هتل هلیا B.B 1,225,000 --- امام رضا 8 ـ‌ با صبحانه
هتل گیتی F.B 1,435,000 --- شیخ طوسی_منو انتخابی
هتل نیما F.B 1,420,000 --- طبرسي _ منو انتخابي
ایران زمین F.B 1,405,000 --- امام رضای 2
هتل کیانا F.B 1,825,000 --- امام رضای 2
هتل درویشی B.B 2,140,000 --- خيابان امام رضا بين 24 و 26
هتل هتل آپارتمان راهيان نور هشتم
خدمات F.B
درجه
دو تخته 1,150,000
سه تخته ---
توضیحات سرشور 37
هتل هتل هلیا
خدمات B.B
درجه
دو تخته 1,225,000
سه تخته ---
توضیحات امام رضا 8 ـ‌ با صبحانه
هتل هتل گیتی
خدمات F.B
درجه
دو تخته 1,435,000
سه تخته ---
توضیحات شیخ طوسی_منو انتخابی
هتل هتل نیما
خدمات F.B
درجه
دو تخته 1,420,000
سه تخته ---
توضیحات طبرسي _ منو انتخابي
هتل ایران زمین
خدمات F.B
درجه
دو تخته 1,405,000
سه تخته ---
توضیحات امام رضای 2
هتل هتل کیانا
خدمات F.B
درجه
دو تخته 1,825,000
سه تخته ---
توضیحات امام رضای 2
هتل هتل درویشی
خدمات B.B
درجه
دو تخته 2,140,000
سه تخته ---
توضیحات خيابان امام رضا بين 24 و 26

توضیحات

پرواز رفت و برگشت با ایران ایرتور
3 شب و 4 روز اقامت
صبحانه نهار شام
استقبال فرودگاهی
بیمه مسافرتی
آژانس هواپیمائی "به پرواز"
04135543727
09120384325