2 شب و 3 روز     ون ترک     همه روزه
هتل درجه خدمات تعداد شب دو تخته یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت توضیحات
سمیراB.B 2 شب 590,000 --- --- --- ---
3 شب 675,000 --- --- --- ---
ساردورB.B 2 شب 620,000 --- --- --- ---
3 شب 750,000 --- --- --- ---
دمیت پارکB.B 2 شب 590,000 --- --- --- ---
3 شب 675,000 --- --- --- ---
رویال برکB.B 2 شب 665,000 --- --- --- ---
3 شب 815,000 --- --- --- ---
تاماراB.B 2 شب 690,000 --- --- --- ---
3 شب 850,000 --- --- --- ---
بیگ باس B.B 2 شب 665,000 --- --- --- ---
3 شب 815,000 --- --- --- ---
هالدیB.B 2 شب 800,000 --- --- --- ---
3 شب 1,020,000 --- --- --- ---
مریت شاهمارانB.B 2 شب 825,000 --- --- --- ---
3 شب 1,050,000 --- --- --- ---
هلیتون دابل تریB.B 2 شب 1,150,000 --- --- --- ---
3 شب 1,550,000 --- --- --- ---
هتل سمیرا
درجه
خدمات B.B
تعداد شب 2 شب 3 شب
دو تخته 590,000 675,000
یک تخته --- ---
کودک با تخت --- ---
کودک بدون تخت --- ---
توضیحات --- ---
هتل ساردور
درجه
خدمات B.B
تعداد شب 2 شب 3 شب
دو تخته 620,000 750,000
یک تخته --- ---
کودک با تخت --- ---
کودک بدون تخت --- ---
توضیحات --- ---
هتل دمیت پارک
درجه
خدمات B.B
تعداد شب 2 شب 3 شب
دو تخته 590,000 675,000
یک تخته --- ---
کودک با تخت --- ---
کودک بدون تخت --- ---
توضیحات --- ---
هتل رویال برک
درجه
خدمات B.B
تعداد شب 2 شب 3 شب
دو تخته 665,000 815,000
یک تخته --- ---
کودک با تخت --- ---
کودک بدون تخت --- ---
توضیحات --- ---
هتل تامارا
درجه
خدمات B.B
تعداد شب 2 شب 3 شب
دو تخته 690,000 850,000
یک تخته --- ---
کودک با تخت --- ---
کودک بدون تخت --- ---
توضیحات --- ---
هتل بیگ باس
درجه
خدمات B.B
تعداد شب 2 شب 3 شب
دو تخته 665,000 815,000
یک تخته --- ---
کودک با تخت --- ---
کودک بدون تخت --- ---
توضیحات --- ---
هتل هالدی
درجه
خدمات B.B
تعداد شب 2 شب 3 شب
دو تخته 800,000 1,020,000
یک تخته --- ---
کودک با تخت --- ---
کودک بدون تخت --- ---
توضیحات --- ---
هتل مریت شاهماران
درجه
خدمات B.B
تعداد شب 2 شب 3 شب
دو تخته 825,000 1,050,000
یک تخته --- ---
کودک با تخت --- ---
کودک بدون تخت --- ---
توضیحات --- ---
هتل هلیتون دابل تری
درجه
خدمات B.B
تعداد شب 2 شب 3 شب
دو تخته 1,150,000 1,550,000
یک تخته --- ---
کودک با تخت --- ---
کودک بدون تخت --- ---
توضیحات --- ---

توضیحات

تور زمینی وان از تبریز
رفت و برگشت با ون ترک
2 شب و 3 روز اقامت
صبحانه
بیمه مسافرتی

به دلیل نوسانات نرخ ارز جهت اطلاع از نرخ دقیق پکیج با آژانس به پرواز تماس بگیرید.
04135543727
09120384325