2 شب و 3 روز     ون ترک     همه روزه
هتل درجه خدمات تعداد شب دو تخته یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت توضیحات
ساردورB.B 2 شب 410,000 --- --- --- ---
3 شب 520,000 --- --- --- ---
دمیت پارکB.B 2 شب 460,000 --- --- --- ---
3 شب 590,000 --- --- --- ---
سمیراB.B 2 شب 505,000 --- --- --- ---
3 شب 660,000 --- --- --- ---
رویال برکB.B 2 شب 505,000 --- --- --- ---
3 شب 660,000 --- --- --- ---
هالدیB.B 2 شب 670,000 --- --- --- ---
3 شب 905,000 --- --- --- ---
گرندB.B 2 شب 695,000 --- --- --- ---
3 شب 940,000 --- --- --- ---
مریت شاهمارانB.B 2 شب 720,000 --- --- --- ---
3 شب 975,000 --- --- --- ---
هلیتون B.B 2 شب 1,070,000 --- --- --- ---
3 شب 1,500,000 --- --- --- ---
هتل ساردور
درجه
خدمات B.B
تعداد شب 2 شب 3 شب
دو تخته 410,000 520,000
یک تخته --- ---
کودک با تخت --- ---
کودک بدون تخت --- ---
توضیحات --- ---
هتل دمیت پارک
درجه
خدمات B.B
تعداد شب 2 شب 3 شب
دو تخته 460,000 590,000
یک تخته --- ---
کودک با تخت --- ---
کودک بدون تخت --- ---
توضیحات --- ---
هتل سمیرا
درجه
خدمات B.B
تعداد شب 2 شب 3 شب
دو تخته 505,000 660,000
یک تخته --- ---
کودک با تخت --- ---
کودک بدون تخت --- ---
توضیحات --- ---
هتل رویال برک
درجه
خدمات B.B
تعداد شب 2 شب 3 شب
دو تخته 505,000 660,000
یک تخته --- ---
کودک با تخت --- ---
کودک بدون تخت --- ---
توضیحات --- ---
هتل هالدی
درجه
خدمات B.B
تعداد شب 2 شب 3 شب
دو تخته 670,000 905,000
یک تخته --- ---
کودک با تخت --- ---
کودک بدون تخت --- ---
توضیحات --- ---
هتل گرند
درجه
خدمات B.B
تعداد شب 2 شب 3 شب
دو تخته 695,000 940,000
یک تخته --- ---
کودک با تخت --- ---
کودک بدون تخت --- ---
توضیحات --- ---
هتل مریت شاهماران
درجه
خدمات B.B
تعداد شب 2 شب 3 شب
دو تخته 720,000 975,000
یک تخته --- ---
کودک با تخت --- ---
کودک بدون تخت --- ---
توضیحات --- ---
هتل هلیتون
درجه
خدمات B.B
تعداد شب 2 شب 3 شب
دو تخته 1,070,000 1,500,000
یک تخته --- ---
کودک با تخت --- ---
کودک بدون تخت --- ---
توضیحات --- ---

توضیحات

تور زمینی وان از تبریز
ویژه روزهای عادی
رفت و برگشت با ون ترک
2 شب و 3 روز اقامت
صبحانه
بیمه مسافرتی

به دلیل نوسانات نرخ ارز جهت اطلاع از نرخ دقیق پکیج با آژانس به پرواز تماس بگیرید.
04135543727
09120384325