4 شب و 5 روز ، 5 شب و 6 روز     اتوبوس     29 اسفند

توضیحات

حرکت 29 اسفند 4 شب
حرکت 29 اسفند و 6 فروردین 5 شب
اقامت با صبحانه ، شام و گشت شهری
ترانسفر با اتوبوس VIP

لیر با 2300 محاسبه شده است.