4 شب و 5 روز اقامت     ایران ایرتور     ویژه 13 اسفند ماه
هتل درجه خدمات دو تخته یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت توضیحات
Ozyavuz B.B 1,250,000 --- --- --- آکسارای
Sabena B.B 1,290,000 --- --- --- توپکاپی
Alfa B.B 1,450,000 --- --- --- آکسارای
The City Port B.B 1,450,000 --- --- --- آکسارای
Arsima B.B 1,550,000 --- --- --- عثمان بی
Dora B.B 1,690,000 --- --- --- تاکسیم
Bluway Historical B.B 1,650,000 --- --- --- عثمان بی
My Bade B.B 1,790,000 --- --- --- شیشلی
Green Park B.B 2,250,000 --- --- --- تاکسیم
Biz Cevahir B.B 2,500,000 --- --- --- شیشلی
هتل Ozyavuz
درجه
خدمات B.B
دو تخته 1,250,000
یک تخته ---
کودک با تخت ---
کودک بدون تخت ---
توضیحات آکسارای
هتل Sabena
درجه
خدمات B.B
دو تخته 1,290,000
یک تخته ---
کودک با تخت ---
کودک بدون تخت ---
توضیحات توپکاپی
هتل Alfa
درجه
خدمات B.B
دو تخته 1,450,000
یک تخته ---
کودک با تخت ---
کودک بدون تخت ---
توضیحات آکسارای
هتل The City Port
درجه
خدمات B.B
دو تخته 1,450,000
یک تخته ---
کودک با تخت ---
کودک بدون تخت ---
توضیحات آکسارای
هتل Arsima
درجه
خدمات B.B
دو تخته 1,550,000
یک تخته ---
کودک با تخت ---
کودک بدون تخت ---
توضیحات عثمان بی
هتل Dora
درجه
خدمات B.B
دو تخته 1,690,000
یک تخته ---
کودک با تخت ---
کودک بدون تخت ---
توضیحات تاکسیم
هتل Bluway Historical
درجه
خدمات B.B
دو تخته 1,650,000
یک تخته ---
کودک با تخت ---
کودک بدون تخت ---
توضیحات عثمان بی
هتل My Bade
درجه
خدمات B.B
دو تخته 1,790,000
یک تخته ---
کودک با تخت ---
کودک بدون تخت ---
توضیحات شیشلی
هتل Green Park
درجه
خدمات B.B
دو تخته 2,250,000
یک تخته ---
کودک با تخت ---
کودک بدون تخت ---
توضیحات تاکسیم
هتل Biz Cevahir
درجه
خدمات B.B
دو تخته 2,500,000
یک تخته ---
کودک با تخت ---
کودک بدون تخت ---
توضیحات شیشلی

توضیحات

پرواز رفت 13:30
پرواز برگشت 17:00

با پرواز ایران ایرتور
4 شب و 5 روز اقامت
صبحانه
استقبال فرودگاهی
یک گشت شهری با نهار
برای رزرو تور با آژانس به پرواز تبریز تماس بگیرید.
04135543727
09120384325