خانه حیدرزاده ،عمارتی تاریخی

خانه حیدرزاده ،عمارتی تاریخی

خانه حیدرزاده عمارتی تاریخی بوده که در منطقه مقصودیه شهر تبریز قرار گرفته و در قسمت شمالی آن،ساختمان شهرداری واقع شده. توضیحات کلی اثر: هیچگونه سند تاریخی برای زمان احداث این بنا وجود ندارد؛اما طبق گفته مورخان این خانه در…