4 شب     اتوبوس     28 اسفند و 1 ، 3 ، 5 ، 7 ، 9
هتل درجه خدمات دو تخته یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت توضیحات
MARI B.B 1,360,000 2,035,000 --- --- ---
ROYAL PALACE B.B 1,590,000 2,373,000 --- --- ---
KAZBEGI B.B 1,630,000 2,170,000 --- --- ---
VANILLA B.B 1,792,000 2,440,000 --- --- ---
SKY INN B.B 1,833,000 2,575,000 --- --- ---
ALIK B.B 1,833,000 2,575,000 --- --- ---
LEGACY B.B 1,833,000 2,575,000 --- --- ---
EUPHORIA B.B 2,915,000 5,140,000 --- --- ---
WELMOND B.B 3,115,000 5,140,000 --- --- ---
هتل MARI
درجه
خدمات B.B
دو تخته 1,360,000
یک تخته 2,035,000
کودک با تخت ---
کودک بدون تخت ---
توضیحات ---
هتل ROYAL PALACE
درجه
خدمات B.B
دو تخته 1,590,000
یک تخته 2,373,000
کودک با تخت ---
کودک بدون تخت ---
توضیحات ---
هتل KAZBEGI
درجه
خدمات B.B
دو تخته 1,630,000
یک تخته 2,170,000
کودک با تخت ---
کودک بدون تخت ---
توضیحات ---
هتل VANILLA
درجه
خدمات B.B
دو تخته 1,792,000
یک تخته 2,440,000
کودک با تخت ---
کودک بدون تخت ---
توضیحات ---
هتل SKY INN
درجه
خدمات B.B
دو تخته 1,833,000
یک تخته 2,575,000
کودک با تخت ---
کودک بدون تخت ---
توضیحات ---
هتل ALIK
درجه
خدمات B.B
دو تخته 1,833,000
یک تخته 2,575,000
کودک با تخت ---
کودک بدون تخت ---
توضیحات ---
هتل LEGACY
درجه
خدمات B.B
دو تخته 1,833,000
یک تخته 2,575,000
کودک با تخت ---
کودک بدون تخت ---
توضیحات ---
هتل EUPHORIA
درجه
خدمات B.B
دو تخته 2,915,000
یک تخته 5,140,000
کودک با تخت ---
کودک بدون تخت ---
توضیحات ---
هتل WELMOND
درجه
خدمات B.B
دو تخته 3,115,000
یک تخته 5,140,000
کودک با تخت ---
کودک بدون تخت ---
توضیحات ---

توضیحات

حرکت روزهای 28 اسفند و 1 ، 3 ، 5 ، 7 ، 9 فروردین

ترانسفر با اتوبوس VIP از تبریز

4 شب اقامت با صبحانه ، یک گشت شهری ، لیدر

نرخ دلار با 13500 محاسبه شده و قیمتها به روز محاسبه خواهد شد .