3 شب و 4 روز     ایران ایرتور     اسفند ماه 97
هتل خدمات درجه دو تخته سه تخته توضیحات
هتل آپارتمان اسپینو F.B 595,000 --- 4 راه عنصری_ 3 نوبت سرویس به حرم رایگان
هتل هلیا B.B 595,000 --- امام رضای 8
هتل الوند F.B 685,000 --- فلکه برق
هتل گیتی F.B 700,000 --- شیخ طوسی_منو انتخابی
هتل نیما F.B 715,000 --- طبرسی
هتل هاترا F.B 730,000 --- امام رضای 9
هتل جواهری F.B 745,000 --- نبش امام رضای 6
هتل حلما H.B 775,000 --- امام رضای 26
هتل سهند مشهد F.B 805,000 --- امام رضای 1
هتل ایران زمین F.B 835,000 --- امام رضای 2
هتل رضویه F.B 910,000 --- فلکه آب
هتل کیانا F.B 925,000 --- امام رضای 2
هتل مشهد F.B 1,030,000 --- فلکه اب
هتل درویشی H.B 1,315,000 --- 4 راه عنصری
هتل هتل آپارتمان اسپینو
خدمات F.B
درجه
دو تخته 595,000
سه تخته ---
توضیحات 4 راه عنصری_ 3 نوبت سرویس به حرم رایگان
هتل هتل هلیا
خدمات B.B
درجه
دو تخته 595,000
سه تخته ---
توضیحات امام رضای 8
هتل هتل الوند
خدمات F.B
درجه
دو تخته 685,000
سه تخته ---
توضیحات فلکه برق
هتل هتل گیتی
خدمات F.B
درجه
دو تخته 700,000
سه تخته ---
توضیحات شیخ طوسی_منو انتخابی
هتل هتل نیما
خدمات F.B
درجه
دو تخته 715,000
سه تخته ---
توضیحات طبرسی
هتل هتل هاترا
خدمات F.B
درجه
دو تخته 730,000
سه تخته ---
توضیحات امام رضای 9
هتل هتل جواهری
خدمات F.B
درجه
دو تخته 745,000
سه تخته ---
توضیحات نبش امام رضای 6
هتل هتل حلما
خدمات H.B
درجه
دو تخته 775,000
سه تخته ---
توضیحات امام رضای 26
هتل هتل سهند مشهد
خدمات F.B
درجه
دو تخته 805,000
سه تخته ---
توضیحات امام رضای 1
هتل هتل ایران زمین
خدمات F.B
درجه
دو تخته 835,000
سه تخته ---
توضیحات امام رضای 2
هتل هتل رضویه
خدمات F.B
درجه
دو تخته 910,000
سه تخته ---
توضیحات فلکه آب
هتل هتل کیانا
خدمات F.B
درجه
دو تخته 925,000
سه تخته ---
توضیحات امام رضای 2
هتل هتل مشهد
خدمات F.B
درجه
دو تخته 1,030,000
سه تخته ---
توضیحات فلکه اب
هتل هتل درویشی
خدمات H.B
درجه
دو تخته 1,315,000
سه تخته ---
توضیحات 4 راه عنصری

توضیحات

پرواز رفت و برگشت با ایران ایرتور
3 شب و 4 روز اقامت
صبحانه نهار شام
استقبال فرودگاهی
بیمه مسافرتی
آژانس هواپیمائی "به پرواز"
04135543727
09120384325